Klachtenregeling

In het kader van de wet kinderopvang is er een interne klachtenregeling opgesteld voor Kinderdagverblijf Het Toverstokje.
Ondanks de goede zorgen en de hoge kwaliteit die Het Toverstokje nastreeft kan er in de samenwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers een klacht ontstaan. Het Toverstokje neemt klachten serieus en ziet de klacht als een moment om van te leren en te groeien. Om op deze wijze de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verhogen.

Klachtenregeling

Het Toverstokje onderscheidt twee soorten officiële klachtenregelingen:

  • Interne klachtenregeling: Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkenen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan er een officiële klacht worden ingediend. Deze officiële klacht dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de eigenaresse. De eigenaresse zal de klacht in behandeling nemen, mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De interne klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. Nadat de klacht in behandeling is genomen zal de eigenaresse contact opnemen met de betrokkene en eventueel de oudercommissie bij de klachtenprocedure betrekken. Binnen ten minste 6 weken na het indienen van de klacht, zal een schriftelijke en gemotiveerd oordeel, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd, verstuurd worden naar de ouder. Voor meer informatie over de interne klachtenregeling kunt u kijken in de interne klachtenregeling die op locatie inzichtelijk is.
  • Externe klachtenregeling: Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij de geschillencommissie, gevestigd in Den Haag. Of het aanmelden van het geschil bij de Geschillencommissie degeschillencommissie.nl.

Geschillencommissie

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.
Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.
De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Ben je nieuwsgierig geworden?

We laten je ons prachtige kinderdagverblijf graag zien! Je kunt dan meteen van de fijne sfeer proeven en de rust op de groepen ervaren. Ook lichten we graag toe hoe we bijdragen aan de ontwikkeling van jullie zoon/dochter. Kom gezellig langs om een kijkje te nemen!

Rondleiding aanvragen